/ Allmänt /

Napoleon Bonaparte

Napoleon Bonaparte
200 årsdagen av slaget vid Waterloo den 18 juni 2015 har riktat uppmärksamheten mot Napoloen Bonaparte liksom hans brittiske besegrare Arthur Wellesley, den förste hertigen av Wellington. Det franska missnöjet med uppmärksamheten kring slaget vid Waterloo har fortsatt. För femtio år sedan högtidlighölls150-års minnet av slaget vid Waterloo med en stor militärparad i Belgien med kontingenter från alla de deltagande nationerna utom Frankrike vars president Charles de Gaulle beslutat avstå från all fransk närvaro. I år iscensattes ett kostymdrama om slaget med 5 000 frivillliga detagare och 300 hästar och 100 kanoner och högnivådeltagande från de aktuella länderna (från Storbritannien kom prins Charles och hustrun Camilla). Men Frankrike tackade nej till att sända någon högnivårepresentant med motiveringen att man istället skulle uppmärksamma 75-årdagen av general de Gaulles appell i den engelska radion den 18 juni 1940 om att motståndet mot den tyska ockupationen skulle fortsätta. (BBC bandade inte talet och få verkar ha hört det men de Gaulle höll ett liknande tal fyra dagar senare och det finns på band).
I mars i år meddelade Belgien sina Euro-partners att men avsåg prägla ett minnesmynt i valören 2 Euro som uppmärksammade Waterloo-slaget. Myntet avsågs bli legalt betalningsmedel i hela Euro-zonen och därför kunna cirkulera även i Frankrike. Men Paris protesterade i mars mot det belgiska myntprojektet genom att säga det skulle skapa spänningar i en tid då Europas enighet hotades. Fransmännen syftade då bl. a. på Greklands svårigheter att behålla Euron. Belgien tvingades smälta mer de 180,000 två-euro mynten man redan tillverkat. Senare kringick Belgien de franska invändningarna genom att tillämpa en relativt okänd undantagsregel som säger att EURO länder kan prägla de mynt de vill om de är av ovanlig valör. Belgien har beslutat prägla 70 000 Waterloo-mynt i valören 2,50 Euro.
Bakom kontroversen ligger också olika syn på Napoleon Bonapart. I England och många andra euroeiska länder är Napoleon Bonaparte ofta framställd som en hänsynslös tyrann och föregångare till diktatorer som Hitler och Stalin Men Napoleon har också sina försvaraae. Enligt den engelske populärhistorikern Andrew Roberts är det hög tid att omvärdera Napoleon. Enligt Roberts sammanhänger Napoleons dåliga rykte med kvarhängande 1800-tals propaganda. När Napoleon grep makten i Frankrike 1799 var landet bankrutt och på fallrepet och bräddfyllt av korruption. Inom fyra år hade Napoleon förvandlat landet till den starkaste nationen i Europa. Enligt Roberts senaste bok Napoleon the Great, besatt Napoleon en kolossal fysisk och intellektuell energi, och många attraktiv drag i sin personlighet. Napoleon kämpade för franska revolutionens idéer om religiös tolerans och ett samhälle byggt på meritokrati stället för feodala privilegier.Men för att få den positiva bilden att gå ihop bortser eller bortförklarar Roberts negativa händelser i Napoleons bakgrund som massmordet på 4 000 turkiska krigsfångar i Jaffa, bortrövandet och mordet på hertigen av Enghien och masstölden av konstföremål under det italienska fälttåget
Enligt Cambridgeprofessorn Tim Blannning var det inte Waterloo utan slaget vid Leipzig den 16–19 oktober 1813 som knäckte Napoleon och enligt Blannning förblev Napoleon lika döv för förnuftates röst som han var för folkrättens. Efter Napoleons misslyckade invasion av Ryssland och hans truppers nederlag i Spanskien och Portugal hans motståndare omgrupperat sig genom bildandet av den sjätte koalitionen vari även Sverige ingick. Kronprins Karl Johan som tidigare varit Napoleons marskalk Bernadotte förde befäl över en av de tre koalitionarmérna i vilken även svenska trupper deltog..Napoleon och hans krets ansåg att Bernadottes uppförande utgjorde ett slags förräderi. De hade väntat sig att han i alla lägen skulle verka för franska intressen. Napoleon skickade honom en skarp reprimand på vilken Bernadotte svarade: Ì politik finns varken vänskap eller hat. Bara plikterna mot de länder försynen satt oss att styra´. I samband med slaget vid Leipzig detacherade brittiska armén ett nytt vapen The Rocket Troop´. Royal Horse Artillery till Bernadottes livakt. Batteriets standard har sedan dess utgjorts av är en svensk flgga Varje år den 17 oktober skickar den svenske kungen en skriftlig hälsning till batteriet som vid regementsmiddagen läses upp av regementschefen som utbringar skålen ´His Majesty The King of Sweden´ som intas stående och dricks i akvavit.
Den folkliga framsla besvikelsen över den reaktionära Borbounska restaurationsmonarkin som inte inta bara ledde till julirevolutionen 1830 då Chales X störtades och ersattes av den mer liberale men färglöse Louis-Philippe utan också till en kult i Frankrike av dem då sedan 10 år avlidne Napoleon.
Enligt professor Blanning är det inte bara slaget som bidragt till mytologin kting Waterloo utan också ortnamnet tre tonlösa vokaler a-e-o som lämpar sig väl att sättas till muisk: My, my at Waterloo Napoleon did surrender.